เปลี่ยนจาก Subversion มาใช้ Git

เปลี่ยนจาก Subversion มาใช้ Git

8 November 2011

ข้อแตกต่างระหว่าง Subversion และ Git Subversion เป็น Centralized Source Control ส่วน Git เป็น Distributed Source Control Subversion เวลาสั่ง Checkout ออกมาจะเอามาเฉพาะ Source Code version ล่าสุด แต่ Git จะ Clone ลงมาทั้ง Repository เลย (ดูที่คำสั่งจะเห็นว่าใช้ชื่อว่า clone ไม่ใช่ checkout) โดย code จะมาทั้ง repository เรียกว่าเป็น local repository